Tłumacze przysięgli

Artykuły

 • Lista tłumaczy przysięgłych.

  Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

  Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zawód ten może wykonywać osoba, która: 
  • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa; 
  • zna język polski; 
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
  • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego; 
  • ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka; 
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. 
  Zasady przeprowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 129).


  Zamiar przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy zgłaszać pisemnie na poniższy adres: 
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Departament Organizacyjny
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  skr. poczt. 33 

  Więcej informacji znajdą państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
  www.ms.gov.pl

Rejestr zmian dla: Tłumacze przysięgli