Praktyki studenckie

   Tut. Sąd informuje, że zawarcie umowy na odbycie praktyki studenckiej jest realizowane na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842) oraz §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626) w przypadku praktyk zawodowych.

   Stosownie do cyt. wyżej przepisów warunkiem odbycia praktyki powinna być umowa zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły/uczelni  a pracodawcą. W przypadku praktyk odbywanych w tut. Sądzie właściwym do podpisania umowy jest Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie.

   W przypadku odbywania praktyki w sądzie rejonowym właściwym do podpisania takiej umowy jest Prezes tego Sądu Rejonowego.