Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1.  administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie;

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail : iod@krosno.so.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Sądu;

3. celem przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonywanie przypisanych tut. Sądowi zadań ustawowych szczegółowo określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do działalności Sądu jako sądu powszechnego - jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e unijnego rozporządzenia (RODO);

4. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:

- organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych,

- właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów;

5. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z zakwalifikowania danej sprawy do odpowiedniej kategorii - wyrażonej brzmieniem: ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia  (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 991) a także hasła kwalifikacyjnego określonego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).

7. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów prawa,  tj. z ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw dziedzinowych jest warunkiem koniecznym do prowadzenia sprawy w Sądzie Okręgowym w Krośnie. 

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Kret
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d