Informacje ogólne o mediacji

Mediacja

 

To próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

 

Mediator

 

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność.

 

Mediator w sprawach cywilnych

Mediatorem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia, za wyjątkiem sędziego w stanie spoczynku. Prezesi sądów okręgowych prowadzą listy stałych mediatorów, na które może zostać wpisany mediator spełniający powyższe warunki. Ponadto stały mediator musi mieć ukończone 26 lat, nie może być karany za przestępstwo umyślne, musi znać język polski oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. Listy mediatorów mogą prowadzić również ośrodki mediacyjne (organizacje pozarządowe i uczelnie). Listy te są przekazywane prezesowi sądu okręgowego. Ośrodki mediacyjne samodzielnie określają wymogi jakie musi spełniać osoba, która chce zostać wpisana na listę ośrodka.

 

Mediator w sprawach karnych i nieletnich

Wykazy mediatorów i instytucji godnych zaufania prowadzących mediacje w sprawach karnych i nieletnich prowadzą prezesi sądów okręgowych.

 

Koszty mediacji

 

W sprawach cywilnych koszty mediacji pokrywają w całości strony.

W mediacji pozasądowej wysokość kosztów ustalają strony sporu wraz z mediatorem w umowie
o mediację.

W mediacji  ze skierowania sądu koszty mediacji określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

W sprawach karnych i nieletnich koszty mediacji pokrywa Skarb Państwa

 

Wzór wniosku o przeprowadzenie mediacji - pobierz

 

Listy mediatorów - czyt. więcej

 

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych
- Informacje o mediacji cywilnej
- Informacje o mediacji karnej
- Informacje o mediacji nieletnich


Więcej informacji znajdą Państwo klikając poniższy link:
www.mediacja.gov.pl

Rejestr zmian dla: Informacje ogólne o mediacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d