Majątek

Sąd Okręgowy w Krośnie jest jednostką budżetową.

Majątek, którym dysponuje sąd jest własnością Skarbu Państwa.

         Prezydent Miasta Krosna ustanowił prawo trwałego zarządu na rzecz Sądu Okręgowego w Krośnie w stosunku do nieruchomości położonych przy ul.:

  • Sienkiewicza (działka nr 2253 o pow. 0,2387 ha, zabudowana dwoma budynkami funkcjonalnie połączonymi),
  • Kletówki (działka nr 143 o pow. 0,4834 ha, zabudowana budynkiem),
  • Wolności (działka nr 581 o pow. 0,0295 ha, zabudowana budynkiem garażowym).

         W budynkach przy ul. Sienkiewicza 12 ma swoją siedzibę Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy. Część budynku przy ul. Kletówki 27A użyczono dla Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Krośnie (dla referendarzy delegowanych do e‑sądu w Lublinie. W budynku tym mieści się przyjazny pokój przesłuchań i pokój techniczny, które zostały wyposażone w odpowiednie środki techniczne umożliwiające zapisywanie i odtwarzanie przesłuchań, tj. spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. Urz. MS z 2013 r. poz. 1642).

         W związku z utworzeniem z dniem 1 lipca 2015 r. Sądu Rejonowego w Brzozowie, który nie jest jednostką budżetową, majątek Sądu Okręgowego w Krośnie stanowią także nieruchomości położone w Brzozowie przy:

  • ul. 3 Maja (działka nr 2198 o pow. 0,1786 ha, zabudowana dwoma budynkami funkcjonalnie połączonymi),
  • pl. Grunwaldzkim (3237/7577 działki nr 2405/4 o pow. 0,0917 ha, zabudowanej budynkiem),

na podstawie decyzji Starosty Brzozowskiego ustanawiającej prawo trwałego zarządu.

         Sąd Okręgowy w Krośnie dysponuje również nieruchomością położoną w Ustrzykach Dolnych przy ul. 29 Listopada (działka nr 1343/1 o pow. 0,0367 ha, zabudowana budynkiem), którą otrzymał w nieodpłatne użytkowanie od Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na siedzibę sądu. Nieruchomość użyczono dla Sądu Rejonowego w Lesku i w budynku tym mieszczą się wydziały zamiejscowe.

 

         Dla prawidłowego funkcjonowania sądu i wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych sąd jest wyposażony w aktywa, które zapewniają odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne. Zakupy składników majątku finansowane są ze środków budżetowych.

 

         Gospodarka finansowa prowadzona jest według zasad obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych, a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych.

 

         Gospodarkę finansową prowadzi dyrektor sądu na podstawie projektu planu finansowego, a następnie planu finansowego (również projektu planu, a następnie planu wydatków w układzie zadaniowym) – opracowanych w sposób i trybie określonym w ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych.

Odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa ponosi dyrektor sądu.

 

Rejestr zmian dla: Majątek

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2017-10-18
Publikacja w dniu:
2017-10-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d