Lekarze sądowi - informacje dla kandydatów

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

 

Organami uprawnionymi w rozumieniu ustawy są sądy lub organy prowadzące postępowanie karne – np. policja, prokuratura.

 

Uczestnikami postępowania w rozumieniu ustawy są strony, ich przedstawiciele ustawowi, pełnomocnicy, świadkowie, oskarżeni, obrońcy i inni uczestnicy postępowania.

 

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4) ma nieposzlakowaną opinię;

5) uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;

6) ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

 

Zgodnie z zapisami ustawy to Okręgowa Rada Lekarska przedstawia Prezesowi Sądu Okręgowemu kandydatów na lekarzy sądowych.

 

Przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego kandydat na lekarza sądowego składa prezesowi sądu okręgowego:

1) oświadczenie, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie
w dokumencie nieprawdy;

2) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego. W wykazie lekarzy sądowych zamieszcza się:

- imię i nazwisko lekarza sądowego,

- numer telefonu,

- numer prawa wykonywania zawodu,

- informację o specjalizacji,

- terminie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności lekarza sądowego

- miejscu, dniach i godzinach przyjęć

 

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną. Za wystawione zaświadczenie lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł., a to zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz.U. z 2013 r. poz. 467 j.t.).

Aby otrzymać wynagrodzenie lekarz sądowy winien przekazać do Oddziału Finansowego Sądu Okręgowego w Krośnie właściwy dokument potwierdzający wydane zaświadczenia (fakturę) wraz z dokumentem potwierdzającym koszty dojazdu do miejsca pobytu uczestnika postępowania oraz zestawienie za każdy miesiąc kalendarzowy wystawionych zaświadczeń.

 

Lekarz sądowy dodatkowo zgodnie z art. 15 ustawy o lekarzu sądowym prowadzi rejestr wystawionych zaświadczeń, odrębnie na każdy rok kalendarzowy, który ma obowiązek udostępnić na żądanie prezesa sądu okręgowego, sądu lub prokuratora. Po zakończeniu roku kalendarzowego, a także w razie rozwiązania umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego, lekarz sądowy niezwłocznie przekazuje rejestr do właściwego sądu okręgowego.

 

Poniżej do pobrania przydatne dokumenty:

- wzór „Zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego”

- wzór „Rejestru wystawionych zaświadczeń”

- wzór „Zestawienie wystawionych zaświadczeń”

- Ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 123, poz. 849)

- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz.U. z 2013 r. poz. 467 j.t.

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi - informacje dla kandydatów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d