Kierownictwo Sądu

Prezes Sądu Okręgowego

SSO Janusz Kmiecik 

Sekretariat Prezesa:

Prezes przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 1000 - 1400

 

Zakres czynności:

 1. Prezes sądu kieruje powierzonym mu sądem, pełni czynności administracji sądowej oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu.
 2. Do obowiązków prezesa sądu w zakresie administracji należy w szczególności:
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy sądu oraz przyjmowanie interesantów;
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy sądu;
 • zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania sądu, z uwzględnieniem § 40;
 • podejmowanie decyzji w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu;
 • zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej;
 • analizę obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach i wydziałach;
 • zapewnienie sprawnego przekazania akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości;
 • informowanie sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych o ustalonych przez kolegium sądu zasadach podziału czynności oraz przydziału spraw poszczególnym sędziom i referendarzom sądowym;
 • dbałość o sprawne wykonywanie obowiązków przez sędziów, referendarzy sądowych, urzędników i innych pracowników sądowych oraz kulturę pracy;
 • prowadzenie wykazów służbowych sędziów i referendarzy sądowych oraz dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników sądowych;
 • dbałość o przestrzeganie właściwej jakości i terminowości sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
 • organizację szkoleń pracowników sądowych, ławników i kuratorów;
 • ustalenie sposobu korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniającego możliwie równomierny ich udział w rozprawach, a także prowadzenie ewidencji udziału w nich ławników;
 • zarządzenie zasobami ludzkimi w sądzie okręgowym oraz opiniowanie wniosków prezesów podległych sądów rejonowych w zakresie potrzeb etatowych;
 • prowadzenie ewidencji biegłych sądowych oraz listy kandydatów na syndyków upadłości i kandydatów na kuratorów w sprawach rejestrowych, kandydatów na zarządców przymusowych oraz odrębnych ewidencji mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i nieletnich;
 • przedstawianie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, na jego żądanie, informacji o stanie sprawy prowadzonej w sądzie okręgowym lub w sądzie rejonowym z obszaru właściwości sądu okręgowego;
 • analiza obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w podległych sądach.

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego

SSO Grzegorz Furmankiewicz 

Sekretariat Wiceprezesa:

Wiceprezes przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach 1000 - 1400

 

zakres czynności:

 1. Zastępuje Prezesa Sądu Okręgowego w czasie jego nieobecności.
 2. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego.

 

 

Dyrektor Sądu Okręgowego

Bogdan BukowczykZakres zadań i kompetencji:

Dyrektor Sądu Okręgowego w Krośnie od dnia 1 lipca 2015 r. wykonuje również obowiązki dyrektora Sądu Rejonowego w Brzozowie


Dyrektor sądu:

 • kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych i majątkowych funkcjonowania sądu oraz wykonywania przez sąd zadań określonych ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych ;
 • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach ;
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec urzędników i innych pracowników (pracowników obsługi) sądu ;
 • określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani urzędnicy i pracownicy obsługi sądu ;
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu ;
 • sporządza roczne sprawozdanie z działalności sądu, w zakresie powierzonych mu zadań ;           


Dyrektor sądu, jako organ kierujący i odpowiadający za gospodarkę finansową sądu, wykonuje zadania i kompetencje dysponenta trzeciego stopnia, a w szczególności:

 • przygotowuje projekt planu finansowego sądu oraz plan finansowy (stanowiące sumę pomocniczych projektów planów finansowych sądu okręgowego i sądu rejonowego oraz sumę pomocniczych planów finansowych tych sądów), a następnie wykonuje budżet sądu ;
 • przygotowuje projekt planu wydatków w układzie zadaniowym (stanowiący sumę pomocniczych projektów planów finansowych wydatków w układzie zadaniowym sądu okręgowego i sądu rejonowego) oraz plan wydatków w układzie zadaniowym (który stanowi sumę pomocniczych planów finansowych wydatków w układzie zadaniowym tych sądów), a następnie wykonuje budżet sądu w układzie zadaniowym ;
 • opracowuje harmonogram realizacji budżetu danego sądu ;
 • dysponuje rachunkiem bieżącym sądu (z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków), rachunkiem pomocniczym sum na zlecenie oraz rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o finansach publicznych ;
 • sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych ;
 • zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w obszarach mu podległych ;
 • podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu ;
 • prowadzi działalność inwestycyjną sądu.

Rejestr zmian dla: Kierownictwo Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2019-07-17
Publikacja w dniu:
2019-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2019-03-04
Publikacja w dniu:
2019-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2019-03-04
Publikacja w dniu:
2019-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2019-03-04
Publikacja w dniu:
2019-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-12-31
Publikacja w dniu:
2018-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-02-05
Publikacja w dniu:
2018-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2017-10-18
Publikacja w dniu:
2017-10-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2017-10-18
Publikacja w dniu:
2017-10-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d