Skargi i wnioski

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2001.98.1070 ze zm.)  oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524).

Skargi lub wnioski rozpatrywane są przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Prezes Sądu Okręgowego Roman Jurczyk
przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 10.00 do 14.00

Wiceprezes Sądu Okręgowego Andrzej Dziedzic
przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w czwartki od godz. 10.00 do 14.00
 
 
Skargi lub wnioski mogą być wnoszone:
1) na piśmie osobiście lub listownie: ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: poi@krosno.so.gov.pl
;
3) w formie ustnej do protokołu;

Skarga lub wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) datę wniesienia skargi lub wniosku;
2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres skarżącego lub wnioskodawcy;
3) zwięzłą treść skargi lub wniosku;
4) w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek;
5) podpis skarżącego lub wnioskodawcy.

Skargi lub wnioski dotyczące działalności sądu, w dziedzinie w której sędziowie są niezawiśli, jak również te, które zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe, pozostawia się bez rozpoznania.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski