Biegli sądowi - zaproszenie do współpracy

W związku z rosnącą ilością spraw, w których zachodzi potrzeba powoływania biegłych sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie zaprasza do współpracy specjalistów z zakresu nauk medycznych. Poszukujemy między innymi lekarzy psychiatrów, kardiologów, ortopedów, chirurgów, patomorfologów, neurologów a także psychologów. Ponadto zapraszamy chętnych specjalistów innych dziedzin, w tym rolnictwa, informatyki, szacowania nieruchomości i rzeczy ruchomych, geodezji i kartografii, księgowości. Wszystkie osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu (13)43-73678 lub (13)43-736-03.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych /Dz.U.05.15.133/ listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych w godzinach przyjęć interesantów oraz na stronie Sądu Okręgowego w Krośnie(z wyłączeniem danych kontaktowych).

 W związku z wejściem w życie, z dniem 25 maja 2018r., nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) prosimy Państwa o zapoznanie się z kaluzulą informacyjną http://krosno.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m2,252

 


 

Jak zostać biegłym sądowym?


Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

1.  Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie o ustanowienie biegłym sądowym (kandydat powinien określić we wniosku dokładnie dziedzinę wiedzy, z której chce być biegłym);

2. Życiorys;

3. Kwestionariusz osobowy(wzór do pobrania);

4.  Oryginalny (lub poświadczona urzędowo kserokopia) dyplom wyższych studiów lub inne poświadczone urzędowo świadectwa kwalifikacji zawodowych;

5.  Inne dokumenty(poświadczone urzędowo kopie) potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć np. II stopień specjalizacji);

6. Opinia i zgoda zakładu pracy, a w przypadku osób niepracujących lub wykonujących wolny zawód opinia organizacji do której osoba ta należy;

7. Oświadczenie o niekaralności (wzór do pobrania);

8. Zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny;

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania);

10. Dowód opłaty skarbowej od wniosku tyt. ustanowienia biegłym sądowym - 10 PLN na konto Urzędu Miasta Krosna (lub w kasie Urzędu Miasta Krosna  http://www.krosno.pl/pl/kontakt//Oficjalna_strona_Miasta_Krosna_ 

11. W przypadku biegłych sądowych (lub byłych biegłych) ustanowionych przy innych sądach okręgowych lub ustanawianych "ad hoc" wymagana jest opinia o dotychczasowej współpracy z tymi sądami, świadcząca o terminowym, rzetelnym i sumiennym wykonywaniu obowiązków. Osoby, które dotychczas nie występowały w charakterze biegłego powinny również złożyć stosowne pisemne oświadczenie. 

 

 

! Osoby karane lub zwolnione dyscyplinarnie z funkcji biegłego nie mogą kandydować ponownie do pełnienia tej funkcji(również w innych okręgach sądowych) !

 

 

W przypadku biegłych sądowych wnioskujących o ustanowienie na kolejną  kadencję należy przedłożyć:

 

 

1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie o ustanowienie biegłym sądowym na następną kadencję (kandydat powinien określić we wniosku dokładnie dziedzinę wiedzy, z której chce być biegłym).

2. Kwestionariusz osobowy, (wzór do pobrania )

3. Nabyte świadectwa kwalifikacji zawodowych, świadectwa odbytych kursów lub szkoleń w trakcie upływającej kadencji.

4. Opinia i zgoda zakładu pracy (w przypadku osób pracujących) lub opinia organizacji zawodowej w której biegły jest zrzeszony oraz opinia o dotychczasowej współpracy z sądem lub prokuraturą czy policją, a w przypadku osób/biegłych niezrzeszonych lub niepracujących(prowadzących własną działalność) tylko opinia o dotychczasowej współpracy z sądem lub prokuraturą czy policją.

5. Oświadczenie o niekaralności (wzór do pobrania)

6.  Pisemne oświadczenie, że biegły nie był dyscyplinowany przez sąd oraz inne organy dla których opiniował w trakcie  upływającej kadencji oraz opinie o dotychczasowej współpracy z poszczególnymi sądami i organami prowadzącymi postępowanie (wzór do pobrania).

Opinie te powinny zawierać informację o współpracy, w szczególności o terminowym, rzetelnym i fachowym sporządzaniu opinii dla w/w organów.

7. Opłata skarbowa od wniosku – tyt. ustanowienie biegłym sądowym na następna kadencję 10 zł (Urząd Miasta Krosna – płatne w kasie lub na konto 

http://www.krosno.pl/pl/kontakt//Oficjalna_strona_Miasta_Krosna_

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania)

 

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie,

2. ukończyła 25 lat życia,

3. posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,

4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,

5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym,


Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie.


Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego (pok. nr 418)

 

W przypadku, gdy do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów, należy przedstawić również oryginały tych dokumentów celem potwierdzenia ich zgodności.

Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2015 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (DZ. U. Nr 250, poz. 1883, ze zm.) powołane do pełnienia wskazanej funkcji mogą być jedynie osoby, których kandydaturę zgłosi wraz z wymaganą dokumentacją (jak przy wpisie na listę biegłych sądowych):
 
- kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
 
- konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii  - w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.
 
Warunek zgłoszenia kandydatury przez wymienione wyżej podmioty powinien być spełniony również w przypadku powołania biegłego na kolejną kadencję.

 

 

To, co każdy biegły sądowy powinien wiedzieć.

 

Obowiązki i prawa biegłego określają przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. z dnia 26 stycznia 2005 r. Nr 15 poz. 133)

- Kodeks postępowania karnego w rozdziale 22, Art. 193 i kolejne

- Kodeks postępowania cywilnego w oddziale 4, Art. 278 i kolejne

- Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. z 1950 Nr 49 poz. 445)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sadowym (Dz.U z dnia 31 grudnia 1975 r. Nr 46 poz. 254)

 

Najistotniejszą różnicą pomiędzy zleceniem sporządzenia opinii biegłemu do sprawy karnej, a cywilnej jest obowiązek pełnienia takowych czynności w przypadku sprawy karnej wynikający z Art. 195 kpk, a co się z tym wiąże biegły zazwyczaj nie może odmówić sporządzenia takiej opinii. Natomiast w przypadku sprawy w postępowaniu cywilnym biegły sądowy może nie przyjąć nałożonego na nią obowiązku z ważnych przyczyn, o czym stanowi Art. 280 kpc. Nie przypadkowym jest tutaj wyróżnienie słowa obowiązek, bo zarówno w postępowaniu karnym jak i cywilnym obowiązkiem biegłego sądowego jest sporządzanie opinii na potrzeby sądu. W przypadku niedopełnienia swoich obowiązków biegły może narazić się na sankcje w postaci grzywny, o czym mowa np. w Art. 287 kpc, a subtelna różnica pomiędzy uczestnictwem biegłego w postępowaniu cywilnym a karnym jest dokładnie ujęta w przepisie Art. 289 kpc cyt., Do wezwania i przesłuchania biegłych stosuje się odpowiednio przepisy o świadkach, z wyjątkiem przepisów o przymusowym sprowadzeniu. (patrz kpk)

 

Prezes powołuje biegłych sądowych na pięcioletnią kadencję i bardzo często zdarza się, że po upływie tego okresu biegły zapomina złożyć kolejny wniosek. Jak łatwo wywnioskować traci przez to swoje uprawnienia i automatycznie zostaje skreślony z listy biegłych.

 

Bardzo istotną rzeczą jest również to, że biegły ma prawo posługiwania się tytułem biegłego sądowego wyłącznie do sporządzania opinii dla potrzeb sądu i organów prowadzących postępowanie karne przygotowawcze (policja, prokuratura). Każdy ujawniony przypadek posłużenia się tym tytułem przy sporządzaniu opinii dla potrzeb prywatnych (także innych instytucji niezwiązanych ściśle z sądem) skutkowało będzie dyscyplinarnym zwolnieniem biegłego z pełnionej funkcji. Osoba pełniąca tą funkcję nie może również się reklamować, jako biegły sądowy poprzez np. umieszczanie na stronach internetowych, szyldach na budynkach i banerach takiej informacji, gdyż biegłym sądowym jest tylko i wyłącznie na potrzeby sądu i spraw sądowych, a co za tym idzie posługiwanie się takim tytułem poza sądem w tym przypadku uważane jest za naganne i niedopuszczalne, gdyż jest dyskredytowaniem innych biegłych specjalistów danej dziedziny i skutkować będzie zgodnie z orzecznictwem i wykładnią Sądu Najwyższego dyscyplinarnym pozbawieniem uprawnień biegłego sadowego.

 

Biegły sądowy powinien natychmiast powiadomić właściwego Prezesa Sądu Okręgowego o zmianie danych osobowych, teleadresowych. Bezzwłocznie zawiadamia się również prezesa o zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności (chodzi tu o stan gotowości) przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy biegły jest w trakcie wykonywania czynności zleconej przez organ zawiadamia się o również o każdej przerwie nieprzekraczającej 3 miesięcy. Zaniedbania w tych przypadkach zdarzają się dosyć często pomimo, iż mogą w szczególnych okolicznościach skutkować pozbawieniem uprawnień i skreśleniem z listy biegłych sądowych uchybiających temu obowiązkowi

 

Biegły sądowy powinien bezzwłocznie poinformować właściwego Prezesa Sądu Okręgowego o prowadzonym przeciwko swej osobie postępowaniu karnym oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu. Biegły sądowy powinien również bezzwłocznie dostarczyć taką informacje Sądowi, w którym powołany jest do opiniowania w toczącej się sprawie, gdyż zatajenie takiej informacji może skutkować np. podważeniem wiarygodności biegłego, a zarazem i jego opinii.

 

Warto również pamiętać, by w trakcie wykonywania obowiązków na zlecenie sądu zgłaszać bezzwłocznie wszelkie zaistniałe przeszkody mogące istotnie wpłynąć na przekroczenie zakreślonego terminu do wykonania zleconej opinii. Każde nieterminowe wykonanie opinii może być dla sądu podstawą do ukarania biegłego grzywną, a w szczególnych przypadkach doprowadzić na wniosek sądu do dyscyplinarnego zwolnienia przez Prezesa z funkcji biegłego (nie mylić ze zwolnieniem z nałożonego wcześniej obowiązku wykonania czy dokończenia już zleconej opinii).

 

Biegli muszą również pamiętać o przedłożeniu w odpowiednim czasie właściwego rachunku za wykonane czynności (najczęściej ze zwracanymi wraz z opinią aktami sprawy lub na rozprawie), bo w przeciwnym razie sąd ma prawo odmówić przyznania należnego wynagrodzenia.

 

W przypadku zaistniałej potrzeby użycia prywatnego środka transportu podczas wykonywania swych czynności biegły sądowy powinien wcześniej zwrócić się do sądu o wyrażenie stosownej na to zgody (wzór wniosku do pobrania).

 

Aby prawidłowo obliczyć swoje wynagrodzenie biegły sądowy powinien znać poszczególne stawki :

- Dieta,

- Ryczałt na dojazdy,

- Ryczałt za nocleg, czyli 150% diety,

- Koszt dojazdu samochodem (wymagana zgoda na użycie samochodu) za 1 km  - określony Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie,

- Kwota bazowa, która podawana jest początkiem każdego roku, o czym należy pamiętać (kwota bazowa od 17.01.2017 r. = 1789,42 zł.)

Wynagrodzenie biegłego nie obejmuje zwrotu należności za czas zużyty na dojazd. Obejmuje natomiast czas na uzasadnione przygotowanie się do wykonania określonej pracy. (zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego sygn. akt SN. I. KZP. 27/05

 

Należy jednak pamiętać, że podane przykładowe stawki mogą ulegać zmianie.

 

Wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać również pod numerem telefonu 13-43-73678 lub 13-4373603.Dodatkowe druki do pobrania:
- Karta pracy biegłego
- Opinia lekarska
- Wezwanie na badanie lekarskie
- Badanie lekarskie

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi - zaproszenie do współpracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Szymon Ostafil
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Szymon Ostafil
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Szymon Ostafil
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Szymon Ostafil
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Szymon Ostafil
Dokument z dnia:
2018-12-20
Publikacja w dniu:
2018-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Szymon Ostafil
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Szymon Ostafil
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d